آخرین ویرایش : November 29, 2013

حسین پاشا خان امیر بهادر

مناصب و مشاغل


وزیر

دربار قاجار

( از ۱۳۲۱ه.ق. تا ۱۳۲۴ه.ق. )
امیر بهادر در سال 1321 هـ. ق به جای حکیم الملک، وزیر دربار شد و تا سه سال بعد در این مسند باقی ماند.

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )
امیر بهادر پس از به توپ بستن مجلس و ظهور استبداد صغیر با لقب «سپهسالار اعظم» وزیر جنگ کابینه مشیرالسلطنه شد و تا فتح تهران در دو کابینه این منصب را بر عهده داشت.

سرتیپ

نیروهای نظامی قاجار


حسین پاشاخان به سنت خانواده وارد شغل سپاهی‌گری شد. سپس به دربار مظفرالدین میرزا ولیعهد راه یافت وجزو دسته غلامان یوزباشی گردید و بعد از مدتی کوتاه قوللر آقاسی دستگاه ولیعهد شد. در 1308 ه.ق بر اثر ابراز کفایت و جدیت در کارها، به پیشنهاد امیرنظام گروسی پیشکار ولیعهد و وزیر آذربایجان، درجه سرتیپ اولی به او داده شد و سپس ژنرال آجودان آذربایجان گردید.


گرایشات


مخالف با

انقلاب مشروطه ایران


امیر بهادر به دلیل داشتن اعتقادات عمیق مذهبی و علاقه به نظام سلطنتی، از مخالفین مشروطه بود و از مشروعه حمایت می‌کرد.شهرت داشت که در اعراض محمدعلی میرزا از مشروطه امیربهادر سهم زیادی دارد. به این دلیل مجلس عزل او و پنج نفر دیگر را از دربار خواست و محمدعلی میرزا نیز متقابلا اخراج چند نماینده تندرو از جمله سید حسن تقی‌زاده را از مجلس خواستار شد. در اثر کشمکش و مذاکراتی که بین محمدعلی شاه و مجلس پیش آمد، شاه به کنار گذاردن امیربهادر، شاپشال، سعدالدوله و چند نفر دیگر از دربار رضایت داد و امیربهادر در سفارت روس متحصن گردید.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر اودسا


پس از فتح تهران، محمدعلی شاه و خانواده اش به سفارت روس در زرگنده رفت و ‌امیربهادر نیز در زمره همراهان شاه بود و پس از ترک سفارت و خروج محمدعلی میرزا از کشور، امیربهادر نیز با وی همسفر شد و مدتی در ادسا و استانبول اقامت گزید. پس از آنکه از دولت ایران تامین گرفت، به تهران بازگشت.


تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • جدّ امیر بهادر از خوانین قفقاز بود که پس از امضای قرارداد ترکمانچای مجبور به مهاجرت به ایران شده بود. او ابتدا در دوران ولیعهدی مظفرالدین شاه در تبریز مقام قوللر آقاسی دستگاه ولیعهد را یافت و پس از مدتی براثر کفایت به پیشنهاد امیرنظام گروسی به مقام پیشکاری ولیعهد رسید.
  • در سال 1310 هـ. ق از طرف ناصرالدین شاه لقب «امیربهادر» یافت و پس از جلوس مظفرالدین میرزا بر تخت سلطنت، رئیس کشیک خانه دربار شد. مظفرالدین شاه لحظه‌ای امیربهادر را از خود جدا نمی‌کرد و در هرسه سفرش به اروپا او را به همراه خود برد.
  • امیر بهادر از مخالفین مشروطه بود و پس از به توپ بستن مجلس، وزیر جنگ شد. پس از فتح تهران و خروج محمدعلی شاه از ایران، امیر بهادر نیز با او همسفر بود و مدتی در ادسا و استانبول اقامت گزید.
  • او با وجود استبداد طلبی و مخالفت با مشروطه، مردی ادب پرور بود و به شاهنامه فردوسی دلبستگی بسیار داشت. وی با خرج خود شاهنامه فردوسی را در تعداد زیاد به چاپ رساند و در دسترس عامه قرار داد. امروزه این چاپ از شاهنامه به نام او، «شاهنامهٔ امیربهادری» خوانده می‌شود.
  • امیر بهادر پس از مدتی اقامت در اروپا به ایران بازگشت و در سال 1336 هـ. ق در تهران درگذشت. خانه او در جنوب میدان منیریه امروز تبدیل به انجمن مفاخر و آثار فرهنگی شده است.

done in 0.0507 seconds