آخرین ویرایش : October 20, 2013

حبیب الله آموزگار

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت فرهنگ و هنر ایران

( ۱۳۳۰ه.ش. )
اموزگار در كابینه حسین علاء در سال 1330 سمت وزارت فرهنگ را بر عهده داشت.

نماینده

قاضی

دستگاه قضاییه ایران


در 1306 ه.ش با رتبه 7 قضایی وارد دادگستری شد. ابتدا معاون اداره دفتر کل گردید، بعد مستشار استیناف اصفهان شد و به ترتیب بازرس قضایی ثبت، رییس اداره رویه قضایی، دادیار و مستشار دیوان عالی کشور گردید.

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۳۲ه.ش. تا ۱۳۴۰ه.ش. )
نماینده فارس در دوره دوم و سوم مجلس سنا


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۶۹ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • حبیب الله فرزند میرزا محمد حسین اصطهباناتی برای تکمیل تحصیلات به حوزه علمی شیراز رفت و فقه و اصول را در حد سطح فراگرفت.
  • در ابتدای مشروطه به تهران آمد و به معلمی پرداخت. تدریجا مدیر چند مدرسه شد و با علی اکبر داور دوست شد.
  • در 1302 ه.ش به ریاست فرهنگ فارس منصوب شد.
  • در جوانی پندی سردبیری روزنامه آفتاب با او بود. بعد سردبیر روزنامه صدای ایران شد و مدتی هم مدیر مجله رهنما بود.

done in 0.0526 seconds