آخرین ویرایش : October 11, 2013

امیر اصلان خان مجد الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه زنجان

( ۱۲۶۵ه.ق. )
 در 1265 ه.ق به اصرار مهدعلیا، مادر ناصرالدین شاه، جایگزین عبدالله میرزا (فرزند یازدهم فتحعلی شاه) شد. امیرکبیر به او دستور داد ملا محمد علی را فوراً به تهران روانه کند لیکن امیر اصلان خان بواسطه اهمیت و نفوذ زیادی که او در زنجان یافته بود جرات عملی کردن فرمان تهران را نداشت و موضوع فرستادن وی به تهران معلق ماند. مماشات مجد الدوله با ملامحمد علی بی حاصل بود و منازعه قدرت به شورش بابیه منجر شد.زد و خورد میان قشون دولتی و پیروان بابیه، پنج ماه طول کشید.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام خواهر

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


مجدالدوله دایی ناصرالدین شاه بود.

مهدی قلی خان مجد الدوله


امیر اصلان خان عموی مهدیقلی خان بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۸۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • از پیش خدمتان مقرب محمد شاه بود، در سال 1263 ه.ق که ناصرالدین میرزا با سمت ولیعهدی به حکمرانی آذربایجان به جای بهمن میرزا تعیین شد، امیر اصلان خان سمت ریاست تشریفات (ایشیک آقاسی باشی گری) ولیعهد را داشت. در مجلس مناظره علما با باب حضور داشت و گاه سخن می گفت.
  • در سال 1264 ه.ق که مردم فارس بر نظام الدوله حاکم فارس شوریدند و کار به زد و خورد شدید میان شورشیان و قوای دولتی کشید، میرزا تقی خان امیرکبیر بنا بر خواست شاه، امیر اصلان خان را برای فرو نشاندن شورش به شیراز فرستاد و او کاری از پیش نبرد و به تهران بازگشت.
  • در زمان شورش بابیه در زنجان حاکم شهر بود و با رهبر شورش، ملامحمد علی زنجانی مماشات می کرد.
  • امیر اصلان خان، در سال 1288 ه.ق به حکومت خوزستان و بروجرد منصوب شد و پیش از رفتن به مقر حکمرانی خود، چون به مرض جذام مبتلا بود، در ماه صفر همین سال با همان بیماری در گذشت.

done in 0.0556 seconds