آخرین ویرایش : September 20, 2013

صدیق میران

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق


وی در عهد پادشاهی به عنوان نماینده در پارلمان عراق فعالیت می کرد.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • صدیق میران رهبر عشیره خوشناو کردی و از نزدیکان به عبدالکریم قاسم بود.
  • وی در کنفرانس عشایر عراقی در شهر الحته در سال 1947 نیز شرکت داشت.
  • سرانجام وی توسط محمود کاوانی یکی از منتسبین به حزب دموکرات کردستان، ترور شد.

done in 0.0452 seconds