آخرین ویرایش : September 9, 2013

سید باقر عالم گیر

گرایشات


مخالف با

حکومت قاجار

( از ۱۳۰۸ه.ق. تا ۲۰۲۲ه.ق. )
در سال 1308ﻫ.ق به کلاردشت مازندران آمد و تبلیغ می کرد که شاه، قوانین شرع انور و اصول دیانت را مراعات نمی‌کند. در حدود دو هزار نفر از اهالی بومی و کردان خواجه وندی را در اطراف خود گرد آورده و خود را عالمگیر نام نهاد. این زمانی بود که بیشتر نواحی ایران در مخالفت با امتیاز توتون و تنباکو ملتهب بود. در منطقه کلاردشت هم اهالی که به علت ظلم خوانین منطقه از وضعیت ناراحت بودند به این سید پیوستند و علیه عمال حکومتی شورش کردند و تعدادی از وابستگان به دربار از جمله سبحان قلی خواجه وند را به قتل رساندند.
هنگامی که این خبر به تهران رسید٬ ساعدالدوله با پانصد سوار، مامور سرکوب شورش شد. ساعدالدوله در مرزن آباد٬ از روستاهای کلاردشت ٬از سید تقاضا کرد خود را تسلیم نماید اما او امتناع کرد. درجنگی که بین طرفین رخ داد، سید شکست خورد و دستگیر گردید و یارانش که تنها به بیل و چماق مجهز بودند، کشته و متواری شدند.


تاریخ درگذشت ۲۰۲۲ه.ق.
محل سکونت منطقه کرمانشاه
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

از گذشته او اطلاعی نیست. در سال1308ﻫ.ق به کلاردشت مازندران آمد و خود را به فرقه علی اللهی منتسب کرد و علیه خوانین منطقه شورش کرد. به دست ساعد الدوله شکست خورد و اسیر شد. سید را با غل و زنجیر، روی قاطر بسته آوردند و با تشریفات زیاد وارد پایتخت کردند و او را مستقیماً به حضور شاه بردند. سید عالمگیر، در مقابل عتاب و خطاب شاه، به گریه و زاری متوسل شد و خود را بیگناه و رفقایش را مقصر قلمداد کرد. شاه حکم به حبس او داد و دیگر اسمی از وی برده نشد.از آنجا که اشارتی به اعدام وی در هیچیک از منابع موجود دیده نمی‌شود، اگر وی اعدام شده باشد، اعدام او بدون محاکمه بوده‌است.


done in 0.0474 seconds