آخرین ویرایش : September 9, 2013

ولی خان تنکابنی

مناصب و مشاغل


فرمانده

نیروهای نظامی قاجار


در جنگ هرات در سلطنت محمدشاه.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


تاریخ درگذشت ۱۲۵۴ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • او از خاندان خلعت بری های تنکابن است که از حدود اواخر عهد کریم خان زند (1163-1193ﻫ.ق) بر منطقه تنکابن و اطراف آن (محلات ثلاث) حکومت داشته اند.
  • ولی خان یکی از فرماندهان سپاه محمدشاه قاجار در لشکرکشی به هرات درسال 1253ﻫ.ق بود. او که از خود رشادت ها و شایستگی هایی نشان داد، در همین جنگ با گلوله توپ کشته شد و منصب وی به پسر بزرگش حبیب الله خان واگذار شد.

done in 0.0449 seconds