آخرین ویرایش : August 27, 2013

میرزا فضل الله خان وزیر نظام نوری

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر قم

( از ۱۲۶۷ه.ق. تا ۱۲۶۸ه.ق. )

نایب الحکومه

منطقه آذربایجان

( از ۱۲۶۹ه.ق. تا ۱۲۷۰ه.ق. )
وزیر نظام به سمت پیشکاری حمزه میرزا حشمت الدوله، حاکم آذربایجان تعیین شد و در 1270 ه.ق معزول گردید.

منطقه آذربایجان

( از ۱۲۷۳ه.ق. تا ۱۲۷۵ه.ق. )
در 1273 ه.ق به عنوان وزیر و پیشکار فیروز میرزا، حاکم آذربایجان و نیز ریاست امور نظام آن دریار برگزدیده شد.

رئیس

آستان قدس رضوی

( از ۱۲۷۰ه.ق. تا ۱۲۷۲ه.ق. )
وزیر نظام به مدت دو سال متولی آستان قدس رضوی و وزیر فریدون میرزا فرمانفرما، حاکم خراسان بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه


تاریخ تولد ۱۲۰۹ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۸۹ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  •  میرزا فضل الله  پسر سوم میرزا اسدالله خان نوری لشکرنویس باشی و برادر بزرگ میرزا آقاخان نوری بود. در دوره محمدشاه که میرزا آقاخان مورد غضب قرار گرفت او نیز همراه برادرش تبعید شد.
  • با به تخت نشستن ناصرالدین شاه همراه برادرش به پایتخت برگشت و حاکم قم شد. پس از قتل امیرکبیر، برادرش صدراعظم شد و به او لقب وزیر نظام داد و به وزارت نظام آذربایجان منصوب شد. زمانی هم تولیت آستان قدس رضوی را داشت. در سال 1275 ه.ق با عزل برادرش از صدارت، او نیز برکنار گردید و سال ها منصبی نداشت.
  • او در دوره صدارت امین السلطان منشی او شد و در خزانه و وزارت دارایی خدمت می کرد. وی به سبب مشاغلی که به دست آورده بود، ثروت فراوانی کسب کرد. امین السلطان در حدیقه عمارتی داشت. بنابراین میرزا فضل الله، هم در مجاورت حدیقه در اراضی تن قتن عمارت بنانیه را از روی نقشه کاخ شاه در سلطنت آباد ساخت./ ف.م

done in 0.0606 seconds