آخرین ویرایش : August 25, 2013

سید محمد امام‌زاده (امامی)

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


برادرش سید ابوالقاسم امام جمعه که مخالف مشروطه بود پس از فتح تهران تبعید شد. سید محمد علیرغم برادر بزرگش، مشروطه خواهی سرشناس بود. وی در هیأت 28 نفره ای قرار داشت که پس از سقوط محمدعلی شاه در تیرماه 1288 ه.ش اداره کشور را به عهده گرفتند. او از طرف مردم به امامت جمعه تهران منصوب شد و تا پایان عمرش در سال 1324 ه.ش در این منصب بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

done in 0.043 seconds