آخرین ویرایش : August 25, 2013

میرزا ابوالقاسم تهرانی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


میرزا ابوالقاسم، پس از درگذشت عمو و پدرزنش، آقا محمدمهدی امام‏ جمعه (نخستین امام‏ جمعه تهران) به دستور فتحعلی ‏شاه به امام‏ جمعگی تهران و تولیت مسجد شاه گمارده شد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


میرزا ابوالقاسم تهرانی

تاریخ تولد ۱۲۱۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۲۷۲ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر تهران
آرامگاه او به سر قبر آقا معروف است.

توضیحات بیشتر:
  • پدرش میرزا محمد صدرالعلماء اصفهانی و از خاندان خاتون‏ آبادی بود. جدش، میرمحمدصالح خاتون‏ آبادی، در عهد صفویه منصب امام‏ جمعگی اصفهان را داشت و داماد محمدباقر مجلسی بود.
  • او از روحانیون بانفوذ عصر خود بود و پس از آن‏که امیرکبیر قدرت روحانیون را محدود ساخت، به صف مخالفان امیر پیوست.

done in 0.0359 seconds