آخرین ویرایش : August 24, 2013

تومان آغا فخرالدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

مهدی قلی خان مجد الدوله

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۱۰ه.ق. )
فخرالدوله عاشق پسردایی پدرش مجدالدوله شد و با او ازدواج کرد. پس از ده سال زندگی مشترک فخرالدوله به سل مبتلا شد و بی فرزند درگذشت.

نام پدر

نام پدربزرگ


تاریخ تولد ۱۲۷۷ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۰ه.ق.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

تومان اغا فخرالدوله دختر هفتم ناصرالدین شاه و محبوبترین فرزند او بود. زنی بود زیبا و ادیب و خوش سخن که خط خوش می نوشت. شاه او را بسیار دوست داشت. هر شب که نقیب الممالک برای شاه نقل می گفت او پشت در می نشست و گفته های او را روی کاغذ می آورد. از آن جمله امیر ارسلان نامدار که بعدها به چاپ رسید و داستان زرین ملک که منتشر نشد. در سی و سه سالگی پس از 18 ماه ابتلا به سل درگذشت.


done in 0.0478 seconds