آخرین ویرایش : August 24, 2013

مهدی قلی خان مجد الدوله

روابط خانوادگی


نام همسر

تومان آغا فخرالدوله

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۱۰ه.ق. )
فخرالدوله عاشق پسردایی پدرش مجدالدوله شد و با او ازدواج کرد. پس از ده سال زندگی مشترک فخرالدوله به سل مبتلا شد و بی فرزند درگذشت.

نام پدر

نام پدربزرگ

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

امیر اصلان خان مجد الدوله


امیر اصلان خان عموی مهدیقلی خان بود.

ناصر الدین شاه قاجار


مجدالدوله پسردایی و داماد ناصرالدین شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر قم
در مقبره محمدشاه قاجار

توضیحات بیشتر:
  • ابتدا غلام بچه باشی و سپس از پیشخدمتان خاصه ناصرالدین شاه بود. در 1296 ه.ق به سمت میرآخوری منصوب گردید. در سال 1301 ه.ق معزول گردید. سال بعد خوانسالار شد. مجد الدوله در سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا (به سال های 1290، 1295و 1306 ه.ق) به عنوان پیشخدمت خاصه، همراه وی بود. او سوارکاری ماهر و تیراندازی بی رقیب بود و در سفرهای شکار شاه همراه او بود.
  • در سال 1302 ه.ق ملقب به مجد الدوله گشت و با تومان آغا فخرالدوله دختر ناصرالدین شاه ازدواج نمود. در سال 1310 ه.ق پس از فوت همسرش با خواهر وی، والیه وصلت کرد. این وصلت نیز بیش از پنج سال نپایید. مجدالدوله نود و اندی سال زندگی کرد و بیش از بیست بار ازدواج کرد و همه همسرانش قبل از او مردند.

done in 0.056 seconds