آخرین ویرایش : August 24, 2013

عیسی خان اعتماد الدوله

معروف به : والی

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه گیلان

( از ۱۲۷۱ه.ق. تا ۱۲۷۵ه.ق. )

منطقه یزد

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۷۸ه.ق. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام خواهر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

ناصر الدین شاه قاجار


اعتماد الدوله دایی ناصرالدین شاه بود.


تاریخ درگذشت ۱۲۷۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

پس از عزل میرزا آقاخان نوری به لقب وی معتمد الدوله، ملقب گردید.


done in 0.0556 seconds