آخرین ویرایش : August 24, 2013

محمد حسن میرزا معتضد السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

شهرستان گلپایگان

( از ۱۳۲۲ه.ق. )
در سال 1322 ه.ق در سلطنت مطفرالدین شاه به حکومت گلپایگان، خوانسار و کمره منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پدربزرگ


سایر موارد


مرتبط با

دربار قاجار


او که از شاهزادگان قاجار بود، پیشخدمت دربار ناصری شد از این رو به «شاهزاده پیشخدمت» معروف بود. در مجالس شبانه بازی شطرنج ناصرالدین شاه حضور می یافت.


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مادرش یکی از کنیزان مهدعلیا بود. در سال 1298 ه.ق پیشخدمت شاه و آجودان مخصوص شد. در سال 1309 ه.ق ملقب به اعتضاد السلطنه گردید.


done in 0.0527 seconds