آخرین ویرایش : August 20, 2013

محمد خان غفاری اقبال الدوله

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه اصفهان

( از ۱۳۲۶ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )
در دوران استبداد صغیر حاکم اصفهان بود که مجاهدین بختیاری قبل از فتح تهران، اصفهان را فتح و او را برکنار کردند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

فرخ (ابوطالب) خان غفاری کاشی امین الدوله


فرخ خان امین الدوله عموی اقبال الدوله بود.

میرزا ابراهیم خان غفاری معاون الدوله


اقبال الدوله و معاون الدوله پسرعمو بودند.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۲ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • پس از انجام تحصیلات مقدماتی در 1283 ه.ق وارد دربار ناصرالدین شاه شد. ابتدا عمله خلوت بود و بعد به جای پدرش امین خلوت شد. در سال 1299 ه.ق لقب اقبال الدوله گرفت. چندی وزیر خالصجات و زمانی وزیر قورخانه (در زمان عین الدوله) بود. در سلطنت مظفرالدین شاه حکمران کرمانشاه و سرحددار عراقین گردید.
  • اقبال ­الدوله مردی مستبد و خودخواه بود و از ماموریت­ های متعدد خود ثروتی جمع ­آوری کرد. اقبال­ الدوله جزء آن دسته از رجال درباری بود که محمدعلی شاه را به مخالفت با ملیون تشویق می­ کردند. در سن 78 سالگی درگذشت.

done in 0.046 seconds