آخرین ویرایش : August 20, 2013

میرزا ابراهیم خان غفاری معاون الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۳/۱۲ه.ش. تا ۱۲۹۴/۰۲ه.ش. )
در کابینه مستوفی الممالک (اول اسفند تا بیستم اسفند 1293 ه.ش) و کابینه میرزا حسن خان مشیرالدوله پیرنیا (آخر اسفند 1293 تا اردیبهشت 1294 ه.ش) وزیرخارجه شد.

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( ۱۲۹۰ه.ش. )
در کابینه صمصام السلطنه

وزارت پست و تلگراف (دوره قاجار)

( ۱۲۹۰ه.ش. )

وزارت تجارت و فواید عامه ایران

( از ۱۲۷۶ه.ش. تا ۱۲۷۷ه.ش. )
در سال 1315 ه.ق (دوران سلطنت مظفرالدین شاه) به مدت دوسال وزیر فواید عامه و تجارت شد.

وزیر مختار

سفارت ایران در ایتالیا (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۷ه.ش. تا ۱۲۸۸ه.ش. )
در دوران استبداد صغیر

سفارت ایران در رومانی (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۰ه.ش. تا ۱۲۸۵ه.ش. )
وزیرمختار ایران در دول بالکان

کنسول

کنسولگری ایران در تفلیس (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۳ه.ش. تا ۱۲۷۷ه.ش. )
در 1312 ه.ق به عنوان سرکنسولگری تفلیس و ژنرال کنسول قفقاز منصوب شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

محمد خان غفاری اقبال الدوله


اقبال الدوله و معاون الدوله پسرعمو بودند.


میرزا ابراهیم خان غفاری معاون الدوله

تاریخ تولد ۱۲۳۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۲۹۸ه.ش.
ملیت کشور ایران
مدفن حرم شاه عبدالعظیم حسنی در شهر ری
در صحن امامزاده حمزه

توضیحات بیشتر:
  • در 1277 ه.ق به دنیا آمد. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه با سمت پیشخدمتی، جزو عمله خلوت دربار بود. او در تصمیم گیری های دولتی نفوذ قابل توجهی داشت و اغلب همراه برادر خود وزیرهمایون و پسرعمویش اقبال الدوله بر ضد اقتدار امین السلطان فعالیت می کرد. در 1309 ه.ق ریاست اداره تجارت و معاونت وزارت عدلیه را به عهده داشت، سپس کارگزار اذربایجان و مامور به سنت پترزبورگ برای تهنیت تاجگذاری نیکلای دوم، امپراطور روسیه شد.
  • در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه مدتی رئیس نظمیه تهران و وزیرتجارت شد. بعد به ماموریت دول بالکان رفت. پس از انقلاب مشروطه به تهران احضار و ریاست خزانه و ضرابخانه به او واگذار شد. محمدعلی شاه او را به ماموریت رم فرستاد و در دولت های مشروطه در کابینه های مختلف وزیرخارجه، مالیه و پست و تلگراف شد. در 1337 ه.ق درگذشت.

 


done in 0.0686 seconds