آخرین ویرایش : August 20, 2013

میرزا هاشم خان امین الدوله


توضیحات بیشتر:

میرزا هاشم­ خان برادر فرخ­ خان امین الدوله بود، او نیز از پیشکاران شاه بود و لقب امین خلوت داشت. پس از در گذشت فرخ­ خان، ناصرالدین شاه لقب امین­ الدوله را به او داد. میرزا هاشم از خاصّان و بسیار مورد احترام بود.


done in 0.0526 seconds