آخرین ویرایش : August 13, 2013

سیف الملوک میرزا

حوادث مهم زندگی


تبعید به

منطقه قزوین

( از ۱۲۵۱ه.ق. تا ۱۲۶۴ه.ق. )
محمدشاه همزمان با تبعید عمویش ظل ‏السلطان به آذربایجان، پسرش سیف ‏الملوک میرزا را هم به قزوین تبعید کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

عباس میرزا نایب السلطنه


سیف الملوک با دخترِ عمویش، عباس میرزا ازدواج کرد.

حسن خان سالار


حسن خان سالار با دختر سیف الملوک میرزا که نوه عباس میرزا هم بود ازدواج کرد.توضیحات بیشتر:
  • سیف الملوک میرزا فرزند ارشد ظل السلطان بود که تنها سیزده سال با پدرش اختلاف سن داشت. ظل ‏السلطان پس از مرگ پدرش، فتحعلی شاه خود را شاه خواند و سیف ‏الملوک میرزا را به ولایتعهدی برگزید. اما حکومتش سه ماه بیشتر نبود.
  • پس از فوت محمدشاه در طهران، سیف ‏الملوک میرزا به کمک جمعی از ایلات و عشایر قزوین به خیال خودسری افتاد و عزم طهران کرد ولی به حکم مهد علیا مادر ناصرالدین شاه به دست سلیمان خان افشار اسیر و روانه طهران شد و به حبس مؤبد محکوم گردید.

done in 0.0526 seconds