آخرین ویرایش : August 6, 2013

شیخ محمد خان کرمانی

مناصب و مشاغل


رهبر


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ


شیخ محمد خان کرمانی

تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۴ه.ق.
محل تولد شهر کرمان
محل درگذشت شهر کرمان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • محمد خان پسر دوم محمد کریم خان کرمانی، ریاست فرقه شیخیه کرمان را عهده دار شد. محمد خان سال ها با نفوذترین شخصیت مذهبی در کرمان باقی ماند و مرجعیت روحانی خویش را با ثروت عظیم خانوادگی همراه کرد.
  • نفوذ خانواده ابراهیمی و حضور آنها در مناصب محلی کرمان، باعث اختلاف و درگیری با خانواده وکیلی (فرزندان وکیل الملک) شد. مخالفت با خانواده ابراهیمی هنگام سفر زیارتی محمدخان در سال 1319 ه.ق به شکل تظاهرات در تربت حیدریه و مشهد آشکار شد.
  • در 1321 ه.ق بالا رفتن قیمت نان در زمان حکومت طفر السلطان منجر به آشوب شد و در این آشوب ها به خانه ثروتمندان و مدارس شیخیه هجوم بردند. در سال 1322 ه.ق به جای ظفر السلطان، علینقی میرزا رکن الدوله حاکم کرمان شد. حاکم جدید اداره مالیاتی ایالت را به خانواده ابراهیمی محول کرد که با مخالفت خانواده وکیلی روبرو شد. سردار نصرت که فرماندهی قشون ایالت را به عهده داشت با همراهی شیخ شمشیری بحرینی و شیخ ابوجعفر به شیخیه حمله کرد؛ نزاع های محلی به کاهش قدرت شیخیه منجر شد. چند ماه بعد محمد خان درگذشت.

done in 0.0539 seconds