آخرین ویرایش : August 6, 2013

محمد رحیم کرمانی

روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگتوضیحات بیشتر:

پسر بزرگ محمد کریم خان که سال ها با حاج شیخ ابو جعفر پسر حاج آقا احمد رفسنجانی مجتهد کرمان اختلاف داشت. چند ماه بعد از مرگ مجتهد، به دنبال بالا رفتن قیمت نان در کرمان ناآرامی به وجود آمد و خانه شیخ جعفر مورد هجوم قرار گرفت و متعاقبا بسیاری از اراذل به خانه هایی که متعلق به شیخی ها بود حمله ور شدند. این نزاع تداوم پیدا کرد تا زمانی که ناصرالدین شاه هر دو ابوجعفر و محمد رحیم خان را به تهران احضار کرد.


done in 0.0572 seconds