آخرین ویرایش : July 21, 2013

زهرا تاج الملوک سمیعی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس موسسان ایران

( از ۱۳۴۶ه.ش. )

 نماینده رشت در مجلس موسسان سوم بود که در سال ۱۳۴۶ ه.ش تشکیل گردید.


گرایشات


عضو

حزب ایران نوین

( از ۱۳۴۶ه.ش. )

او در این حزب مدیریت کمیته عضویت را بر عهده داشت و عضو هیئت مرکزی شورای حزب بود.

حزب ملیون ایراناو در این حزب رئیس گروه بانوان بود. 


تاریخ تولد ۱۲۸۷ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • نام پدرش ابراهیم بود.
  • او عضو انجمن شهر تهران، عضو انجمن معاونت زنان در شهرداری تهران، عضو شورای زنان ایران، عضو هیئت مدیره و عضو شورای عالی جمعیت بهزیستی و آموزش فرح، عضو هیئت مدیرۀ جمعیت خیریه فرح پهلوی، عضو انجمن بین المللی زنان، داوطلب نمایندگی مجلس شورای ملی در سال 1354 نیز بود.

done in 0.0564 seconds