از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۲۵ه.ق.۱۲۲۵ه.ق.
۱۲۷۶ه.ش.۱۲۷۷ه.ش.
۱۲۷۷ه.ق.۱۲۷۹ه.ق.
۱۲۸۹ه.ق.۱۲۹۰ه.ق.
۱۲۹۴ه.ش.۱۲۹۴ه.ش.
۱۲۹۶ه.ش.۱۲۹۶ه.ش.
۱۲۹۹ه.ش.۱۲۹۹ه.ش.
۱۳۰۰-۰۳ه.ش.۱۳۰۱ه.ش.
۱۳۰۵ه.ش.۱۳۰۶ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۰۹ه.ش.۱۳۱۶ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۰۳ه.ش.۱۳۰۷ه.ش.


توضیحات بیشتر:

در دوران سلطنت ناصرالدین شاه اداره تجارت شکل گرفت که بعدها به وزارت فواید عامه تغییر نام یافت. این وزارتخانه در سال 1309 ه.ش و سلطنت رضاشاه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و طرق و شوارع تقسیم شد.

done in 0.0936 seconds