آخرین ویرایش : July 12, 2013

خدیجه افضل وزیری

مناصب و مشاغل


مدرس

مدرسه دوشیزگان در تهراناو در این مدرسه که به همت مادرش تأسیس شده بود، ادارۀ یکی از سه کلاس را به عهده داشت.

نویسنده


روابط خانوادگی


نام مادر

نام دختر

نام برادر


سایر موارد


مرتبط با

کتاب "افضل وزیری دختر بی‌بی خانم استرآبادی"

( از ۱۳۸۵ه.ش. )

كتاب دربردارنده‌ شرح زندگي و فعاليت‌هاي خديجه افضل وزيري ـ پنجمين فرزند بي‌‌بي خانم استرآبادي ـ است.


تاریخ تولد ۱۲۶۸ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۹ه.ش.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در زمانی که دختر خردسالی بود، مادرش بر او لباس پسرانه پوشاند و او را با اسمی پسرانه با برادرانش به مدرسه فرستاد تا درس بخواند.


done in 0.063 seconds