آخرین ویرایش : January 7, 2012

شیرین عبدالرحمن دینوبری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس تاریخ


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
معاون کمیسیون شهرسازی در پارلمان دوم کردستان عراق .

کارمند

وزارت آموزش و پرورش اقلیم کردستان


سرپرست آموزش و پرورش در شهر زاخو بوده است .

شهرداری زاخوی کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان در شهرداری زاخو کار می کرده است .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


دبیر شاخه زنان حزب دموکرات کردستان بوده است.


شیرین عبدالرحمن دینوبری

تاریخ تولد ۱۹۶۹م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه sh_dino@hotmail.com

done in 0.0522 seconds