آخرین ویرایش : July 2, 2013

میرزا محمد خان سپهسالار

مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت قاجار

( از ۱۲۸۱ه.ق. تا ۱۲۸۳ه.ق. )
ناصرالدین شاه پس از برکناری آقا محمدخان نوری از صدارت (1275 ه.ق) کابینه ای شش نفره تشکیل داد که امور را اداره کنند ولی پس از شش سال به دلیل عدم کارایی کابینه شش نفره و مجلس مشورتی ده نفره در شوال 1281 ه.ق میرزا محمدخان سپهسالار را به عنوان صدراعظم انتخاب کرد. صدارت میرزا محمدخان 17 ماه به طول انجامید و چون فردی نظامی بود، عمدتا به کار سپاهیان رسیدگی می کرد و از امور کشوری غافل بود. به علاوه رجال درباری و وزرای منصوب شاه به دستورات او اعتنایی نداشتند و تنها به شاه پاسخگو بودند. عدم توانایی سیاسی صدراعظم و دشمنی درباریان باعث شد شاه او را عزل کند.

وزیر

وزارت جنگ ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۵ه.ق. تا ۱۲۸۳ه.ق. )

در 1275 ه.ق عنوان وزیر جنگ انتخاب و لقب سپهسالار گرفت. در 1280 ه.ق در سرکوب ترکمانان در استرآباد از خود رشادت نشان داد. مدتی بعد به صدارت رسید ولی منصب وزارت جنگ را حفظ کرد.

فرمانده

نیروهای نظامی قاجارمیرزا محمدخان کشیکچی باشی بعد از فتح هرات و تجاوز انگلیسی ها به جنوب ایران، به جای مهرعلی خان شجاع الملک نوری فرمانده قوای جنوب ایران که از انگلیسی ها شکست خورده بود؛ انتخاب شد اما کاری از پیش نبرد.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه


تاریخ درگذشت ۱۲۸۴ه.ق.
محل درگذشت شهر مشهد
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا محمد خان قاجار دولو کشیکچی باشی پسر دوم امیر خان سردار بود که از زمان سلطنت محمدشاه قاجار مصدر خدماتی گردید. دو تن از پسرانش داماد شاه بودند.
  • در سال 1275 ه.ق پس از برکناری میرزا آقاخان نوری از صدارت، شاه کابینه ای شش نفره تشکیل داد و میرزا محمدخان را به عنوان وزیر جنگ انتخاب کرد. در 1281 ه.ق برای مدت کوتاهی صدراعظم بود که توانایی سیاسی اداره امور را نداشت و معزول شد.
  • پس از چندی به پیشکاری سلطان حسین میرزا جلال الدوله پسر ناصرالدین شاه که والی خراسان بود انتخاب گردید و در این سمت خدمت می کرد تا اینکه شاه در 1284 ه.ق به مشهد عزیمت نمود و سه روز پس از ورود شاه به مشهد، محمدخان سپهسالار در 17 صفر درگذشت و معروف گردید که ناصرالدین شاه به او قهوه قجری خورانده است./ ف.م

 


done in 0.0601 seconds