آخرین ویرایش : July 1, 2013

میرزا تقی خان مجد الملک

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۵ه.ق. تا ۱۳۲۶ه.ق. )
در دوره اول مجلس شورای ملی، از طرف اعیان تهران به وکالت برگزیده شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

محسن خان امین الدوله


محسن خان برادرزاده میرزا تقی خان بود. پس از انکه میرزا تقی خان لقب مجد الملک گرفت، لقبش «منشی حضور» به محسن خان اعطا شد.

میرزا حسن خان وثوق الدولهمجد الملک دایی وثوق الدوله بود.


میرزا تقی خان مجد الملک

تاریخ تولد ۱۲۷۸ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در اوایل عمر از اجزای خلوت ناصرالدین شاه به حساب می آمد، پس از آن به وزارت وظایف منصوب گردید. پس از فوت پدر در 1305 ه.ق لقب مجد الملک گرفت. در دوره مظفرالدین شاه به وزارت داخله تعیین شد. در 1332 ه.ق که حسن میرزا ولیعهد احمدشاه عازم آذربایجان بود، مجد الملک به ریاست امور شخصی ولیعهد منصوب و روانه تبربز گردید.


done in 0.0489 seconds