از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۹۲-۱۰-۱۱م.
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۸۸ه.ش.-۰۰۰۱م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۸۷۰م.
--
--
--
۱۲۸۹ه.ش.۱۲۹۱ه.ش.
۱۲۹۵ه.ش.۱۲۹۷ه.ش.
۱۳۱۰ه.ق.۱۳۲۴ه.ق.
۱۹۱۶م.-


توضیحات بیشتر:

استانبول بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است.این شهر در کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. تنگهٔ بسفر دو قارهٔ آسیا و اروپا را جدا می‌کند و استانبول تنها شهر بزرگ جهان است که در دو قاره قرار دارد. همچنبن از لحاظ تعداد گردشگران خارجی سومین شهر توریستی جهان به شمار میرود.

done in 0.1489 seconds