آخرین ویرایش : June 18, 2013

لطفعلی خان امیر مفخم

مناصب و مشاغل


ایل بیگ

موسس


گرایشات


مخالف با

فتح تهران


محمدعلی شاه و سعدالدوله (سرپرست دولت وقت)، امیرمفخم بختیاری را به فرماندهی قشـون دولتی، برگزیدند و از وی خواستند که از پیشروی نیروهای مسلح بختیاری، به فرماندهی سردار اسعد بختیاری و صمصام السلطنه (پسرعموهای امیرمفخم) بسـوی تهران، جلوگیری نماید. قشون دولتی به فرماندهی امیرمفخم و برادر وی نصیر خان سردار جنگ (که از محاصره تبریز دست برداشته و به نیروهای امیر پیوسته بود)، و با دستور سعدالدوله، در نزدیکی قم مستقر گشتند. امیرمفخم که نمی‌خواست با پسرعموهای خویش و سواران بختیاری وارد زد و خورد شود، و با وجود پیمانی که با محمدعلی شاه بسته بود، پیکی به اصفهان فرستاده و سردار اسعد را از موقعیت و شرایط قشون، آگاه نمود. سردار اسعد نیز در راه خود از اصفهان به تهران، بهمراه هفتصد سوار بختیاری، بمنظور مواجه نشدن با قشون دولتی، نرسیده به قم، مسیر خود را عوض کرده و از راه نیزار، قم را دور زده و در بادامک، به قوای یپرم خان ارمنی و سپهدار تنکابنی رسیدند و تهران را فتح کردند.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


امیر مفخم، اگرچه در جریان مشروطه، در ابتدا از محمدعلی شاه حمایت می‌کرد، اما مقابل سران ایل بختیاری قرار نگرفت. یک سال پس از فتح تهران، وقتی سالارالدوله و محمدعلی شاه، برای بازپس گیری پایتخت از مشروطه خواهان، از دو جانب غرب و شرق، به تهران حمله کردند، امیر مفخم بختیاری و برادرش نصیر خان سردار جنگ، به همراه سایر نیروهای بختیاری، به دفاع از تهران پرداختند و در چندین جنگ، سلطنت خواهان را شکست دادند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادرتوضیحات بیشتر:
  • امیر مفخم، اگرچه در جریان مشروطه، در ابتدا از محمدعلی شاه حمایت می‌کرد، اما چون بدنه ایل بختیاری و عموزادگان وی، مانند: سردار اسعد بختیاری، صمصام السلطنه و حتی فرزندان و برادران خود امیر مفخم، از هواداران مشروطه بودند، در زمان حمله نیروهای بختیاری و فتح تهران، دست از حمایت محمدعلی شاه برداشت، علیه نیروهای میلیون نیز، اقدامی نکرد.
  • امیر مفخم به همراه سایر قوای بختیاری، در دفع فتنه محمدحسن خان کاشی، که پس از تضعیف دولت مرکزی در اصفهان و کاشان، سر به شورش برداشته بود و به غارت و قتل مردم می‌پرداخت، مجدانه تلاش کرد.
  • او در سال‌های آخر زندگی، که مقارن با روی کار آمدن رضاشاه بود، کاملأ از فعالیت‌های سیاسی کنار رفته و خانه‌نشین شد.

done in 0.0497 seconds