آخرین ویرایش : June 18, 2013

نصیر خان سردار جنگ

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰/۰۴ه.ش. تا ۱۳۰۲/۰۳ه.ش. )
در دوره چهارم مجلس شورای ملی نماینده بختیاری ها بود.

حاکم

منطقه اصفهان


در سال ۱۳۳۷ نصیر خان از سوی وثوق الدوله نخست وزیر، مأمور سرکوب یاغیان رضا جوزانی و جعفرقلی چرمینی در منطقه چهارمحال و اطراف اصفهان شد. به همین مناسبت به حکومت اصفهان منصوب گردید. او با خشونت باغیان را دستگیر و مناطق موردنظر را امن کرد.

منطقه یزد


در 1329 حاکم یزد شد.

ایل بیگ

ایل بختیاری


در دوران جنگ جهانی اول، حاکم ایل بختیاری بود با آنکه انگلیسی ها از ایلخانی او حمایت کردند اما درطول زمامداریش به شیخ خزعل و منافع انگلیس خدمتی نکرد.


گرایشات


مخالف با

فتح تهران


به دستور محمدعلی شاه و به منظور مقابله با تهاجم بختیاری‌ها به تهران، قشون دولتی به فرماندهی امیر مفخم بختیاری، در قم موضع گرفته بود. سردار اسعد که نمی‌خواست میان وی و عموزاده‌ها نزاعی دربگیرد، چندین نامه برای امیر مفخم و نصیر خان نوشت، که سرانجام با هماهنگی که بین علیقلی خان سردار اسعد و نصیرخان، از طریق غلامحسین خان سالار محتشم (برادر دیگر نصیر خان) انجام شد، با عبور از راه انحرافی، مشروطه خواهان قشون دولتی را دور زدند و بدون درگیری از قم عبور نمودند.


حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


نصیر خان و دو برادرش لطفعلی خان امیر مفخم و سلطان محمد خان سردار اشجع، در دوران استبداد صغیر در خدمت محمدعلی شاه بودند و محمدعلی میرزا، از نیروی جنگی نصیرخان و سواران وی، برای تقویت عین الدوله در محاصره تبریز استفاده کرد.اما در جریان تهاجم ایل بختیاری به تهران نصیرخان و برادرانشان بی طرف ماندند و پس از فتح تهران به مشروطه خواهان پیوستند.
در جریان تهاجم سالارالدوله، نصیر خان به همراه خسرو خان سردار ظفر، مأمور جبهه غرب شد؛ تا تحت فرماندهی عبدالحسین میرزا فرمانفرما از پیشروی قوای سالارالدوله به سمت پایتخت جلوگیری نمایند.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

علیقلی خان بختیاری سردار اسعد (دوم)


سردار اسعد دوم پسرعموی سردار جنگ بود.


نصیر خان سردار جنگ

تاریخ تولد ۱۲۴۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۰ه.ش.
محل درگذشت شهر برلین
ملیت کشور ایران
مدفن شهر نجف

توضیحات بیشتر:
  • در خدمت محمدعلی شاه بود و در دوران استبداد صغیر لقبش از صارم الملک به سردار جنگ تغییر یافت. بعدها به مشروطه خواهان پیوست و در مناصب مختلف نظامی و سیاسی خدمت کرد.
  • در تهران، منزل او محفل شعرا و نویسندگانی چون ایرج میرزا، ملک الشعرای بهار و... بود. در آن دوره، فرخی یزدی نیز در مدح وی، فتح نامه‌ای به نظم درآورده‌است.
  • نصیرخان در اواخر سال ۱۳۰۳ ه.ش به بیماری سختی مبتلا گردید. مداوای پزشکان معالج در اصفهان، پیشرفتی حاصل نکرد و با پیشنهاد پزشکان بیمارستان، روانه آلمان شد. او ۷ سال پایانی زندگی را در کشور آلمان سپری نمود و سرانجام در سال ۱۳۱۰ه.ش در شهر برلن آلمان، درگذشت.

done in 0.0572 seconds