از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۸۵ه.ش.-


توضیحات بیشتر:
  • این مسجد را امامقلی میرزا عماد الدوله در سال ۱۲۸۵ ه.ق در بازار زرگرها ساخته است. این مسجد دارای صحن مرکزی است که در پیرامون آن حجره هایی برای سکونت طلاب علوم دینی ساخته شده که طبق وقف نامه با شرایط خاصی باید در آن ساکن شوند و به تحصیل اشتغال ورزند. بازار و کاروانسرای عمادالدوله از صدها مغازه و حجره تشکیل شده و وقف مصارف این مسجد می شود.
  • پس از بنای این مسجد آن یکی از درهای حرم حضرت علی (ع) را به کرمانشاه آورد و در مسجد نصب کرد و به جای آن دری از نقره وقف آستان علوی کرد.این درگاه امروز در مدخل مسجد و بازار زرگرها قرار گرفته و به قاپی شاه نجف شهرت دارد. این درگاه چوبی متعلق به دوره صفویه است.
done in 0.0591 seconds