از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۳۰۰ه.ق.۱۳۱۳ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۶۳ه.ش.۱۲۶۹ه.ش.
۱۲۷۳ه.ش.-


توضیحات بیشتر:

این اداره به امر ناصرالدین شاه قاجار به وجود آمد و کتب مورد نظر شاه را از زبان فرانسه ترجمه و رساله های مختلف در زمینه تاریخ و جغرافیا منتشر کرد.

done in 0.0715 seconds