از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

طولانی ترین مجموعه خاطرات نوشته شده به زبان فارسی است که حوادث 64 سال از زندگی نویسنده در دوران قاجار و پهلوی را در بر می گیرد. این کتاب به همت مسعود سالور پسر عین السلطنه و ایرج افشار در ده مجلد منتشر شده است.

done in 0.0537 seconds