آخرین ویرایش : May 19, 2013

میر ویس صادق

مناصب و مشاغل


وزیر


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • او از فرماندهان جهادی افغانستان بود.
  • میرویس صادق بیشتر به اعتبار پدرش شناخته می‌شد و پست وزارت هم به همین خاطر کسب کرد. او در هرات توسط مخالفان پدرش در زمان دولت کرزی کشته شد.

done in 0.0456 seconds