آخرین ویرایش : May 7, 2013

میرزا احمد خان صدیق الملک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهران


میرزا احمدخان در دارالفنون زبان فرانسه آموخت. 


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در هلند (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۳/۰۱ه.ق. تا ۱۳۳۲ه.ق. )
میرزا احمدخان مدت ده سال این منصب را به عهده داشت. در 1332 ه ق منتظر الخدمت شد اما به ایران بازنگشت.

نایب سفارت

سفارت ایران در فرانسه (دوره قاجار)

( از ۱۲۸۲ه.ق. تا ۱۳۰۰ه.ق. )
درسال 1280 ه.ق نایب دوم سفارت ايران در پاريس بود، در 1286 ه.ق به نیابت اول سفارت رسید. در 1297 ه.ق به ایران بازگشت اما در 1298 ه. ق  به پاریس بازگشت و مدت دو سال مقام مستشاري سفارت ایران را بر عهده داشت.

رئیس

اداره تشریفات و مستشاری (دوره قاجار)

( از ۱۳۰۰ه.ق. تا ۱۳۰۲ه.ق. )روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

محسن صدیق اسفندیاری


میرزا احمد خان صدیق الملک پدربزرگ پدری محسن صدیق اسفندیاری است.

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا ابوالقاسم آهی


صدیق الملک دوم برادرزن میرزا ابوالقاسم آهی است.


تاریخ تولد ۱۲۶۴ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۸ه.ق.
محل تولد شهر تهران
محل درگذشت شهر پاریس
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در تهران متولد شد و پس از تحصیل در دارالفنون، در وزارت امورخارجه استخدام شد. اولین سمت سیاسی او در سنت پطرزبورگ بود. در 1282 ه.ق نیابت دوم سفارت ایران در پاریس شد که بعدا به مقام مستشاری رسید. در 1297 ه. ق به مدت یک سال به فرمان ناصرالدین شاه کفیل وزارت امورخارجه بود.

در 1302 ه.ق نشان و حمایل سرتیپ اولی و در 1307 ه.ق منصب امیرتومانی گرفت. او ملقب به منتظم السلطنه بود اما لقب پدر (صدیق الملک) را به ارث برد.

در آخرین سمت او در وزارت امور خارجه وزیرمختاری ایران در هلند بود. در 1338 ه.ق در سن 73 سالگی در پاریس درگذشت.


done in 0.0648 seconds