از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
۱۹۴۶م.-
۱۹۴۹م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان دهوک در منطقه خودگردان کردستان عراق واقع است.

done in 0.0738 seconds