آخرین ویرایش : April 12, 2013

غلامحسین‌ میرزا قاجار

روابط خانوادگی


نام پسر

نام پدربزرگ


محل سکونت شهر تبریز
در محلۀ شش‌گلان
محل درگذشت شهر تبریز
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

غلام حسین میرزای قاجار پسر ملک ایرج‌میرزا و شاعر رسمی درگاه مظفرالدین میرزای ولیعهد بود. او صاحب "دیوان" شعر بود، بهجت تخلص می کرد و لقب صدرالشعراء داشت. غلامحسین میرزا خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و چند قطعه از مرقع هایی که با خط اوست، باقی مانده است.


done in 0.0473 seconds