از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
۱۹۴۰م.-
۱۹۴۵م.-
۱۹۴۶م.-
۱۹۴۸م.-
۱۹۴۹م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۰۹-۰۵-۲۷م.۲۰۰۹-۰۵-۲۷م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان دهوک در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.1229 seconds