از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۸۹۷م.۱۸۹۷م.
۱۹۶۵م.-
۱۹۷۱م.-
۱۹۷۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر از توابع استان اربیل کردستان عراق است.

done in 0.0591 seconds