آخرین ویرایش : March 8, 2013

عبدالحسین توفیق

مناصب و مشاغل


عضو

آرشیو ملی افغانستان


وی عضویت عالی شورای آرشیو ملی و مسئول قیمت گذاری متون خطی بود. چندی نیز در بخش  فهرست نگاری با آرشیو ملی همکاری کرد.

کارمند

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پادشاهی افغانستان

( از ۱۳۴۲ه.ش. )
در بخش‌های فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ مشغول به کار شد.

رادیو کابل


مدتی در رادیو کابل افغانستان کار کرد.

همکاری با


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۲۹۷ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد ولایت قندهار
متولد منطقه ده خواجه از ولایت قندهار.
محل درگذشت شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند میرزا غلامحسین است.
  • عبدالحسین توفیق در سال 1300 همراه خانواده به شهر هرات آمد. از پانزده سالگی به نوشتن روی آورد و در سال 1342 به کابل رفت.
  • سرودن شعر بیشتر برای او جنبه سرگرمی داشت هرچند که چند مجموعه شعر از او انتشار یافته است. از او بیش از 180 جلد کتاب و بیش از چهل و سه هزار بیت شعر بر جا مانده است.

done in 0.0577 seconds