آخرین ویرایش : February 25, 2013

عبدالرحیم محمودی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


فارغ التحصیل دکترای پزشکی


مناصب و مشاغل


مدیر مسئول

هفته نامه شعله جاوید (چاپ افغانستان)


در دوره پادشاهی ظاهر شاه جریده «شعله جاوید» را منتشر ساخت اما در دوره ریاست جمهوری داوود خان توقیف و وی برای مدت سه سال به زندان افتاد.


گرایشات


موسس

حزب دموکراتیک نوین افغانستان


عبدالرحیم محمودی از بنیان‌گذاران گروه مائوئیست حزب دموکراتیک نوین افغانستان است. گروه وی در زمان نورمحمد تره‌کی نیز از طرف دولت و گروه های مبارزان مسلمان سخت تحت فشار بود.


تاریخ درگذشت ۱۳۶۸ه.ش.
محل تولد شهر کابل
محل درگذشت کشور آلمان
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدرحیم است.
  • پس از اخذ مدرک دکترا، مدت پانزده سال در استانهای قندوز، کنر، لغمان و کابل به طبابت پرداخت.
  • در زمان نخست وزیری شاه محمود خان در دوران ظاهر شاه به علت فعالیت‌های سیاسی سه بار زندانی شد.

done in 0.0527 seconds