از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۴۰ه.ش.۱۳۴۸ه.ش.
۱۳۸۴ه.ش.۱۳۸۹ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۲۰۱۰م.-


توضیحات بیشتر:

ولسی جرگه 249 نماینده دارد که هر پنج سال یک بار در انتخابات عمومی مشخص می‌شوند. دست‌کم 64 نماینده باید از زنان باشند و 10 نماینده هم توسط کوچی‌ها (عشایر) انتخاب می‌شوند. وظایف این مجلس به شرح زیر است: اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی؛ اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهای انکشافی و بودجه دولتی؛ تائید یا رد مقرریها مطابق به احکام این قانون اساسی.

done in 0.2214 seconds