از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۵۸ه.ش.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--


توضیحات بیشتر:

گروهی که در سال 1357ش در شهر پشاور پاکستان به منظور دفاع از افغانستان دارای تشکیلات شبه نظامی وسیع بود.

done in 0.0618 seconds